Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

Spolupráce s ČVÚT Praha, fakultou stavební - NEHODOVOST

 Rada Libereckého kraje v květnu roku 2009 schválila dohodu s Českým vysokým učením technickým v Praze s fakultou stavební ve věci spolupráce praktického využití nových poznatků při řešení obecné problematiky. Liberecký kraj podepsáním dohody deklaroval, že prostřednictvím odboru dopravy má zájem spolupracovat, především v praktické aplikaci nových poznatků při řešení obecné problematiky „Udržitelná výstavba“, konkrétně především v problematice dopravního inženýrství , bezpečnosti silničního provozu a dopravních staveb.

Liberecký kraj v případě potřeby řešení problémů v oblasti bezpečnosti provozu se může při hledání řešení obrátit na fakultu stavební ČVUT Praha. Pomoc bude mít charakter jak obecných konzultací, tak detailnějšího rozpracování konkrétního problému, formou projektu, inženýringu, supervize na investičním záměru i stavbě.

 První spolupráce byla nastavena v rámci diplomových prací na téma Analýza bezpečnosti dopravy na území Libereckého kraje. Touto problematikou se zabývali tehdejší studenti ČVUT Praha, fakulty stavební Bc. Petr Rinda a Bc. Marcela Němcová. Ve spolupráci s majetkovými správcem pozemních komunikací, Policií ČR a silničními správními úřady jsou podklady z diplomových prací využívány pro navržení opatření.

 V současné době se plánuje další spolupráce na řešení konkrétních nehodových lokalit a navržení bezpečnostních opatření.

Vedoucí diplomové práce : Doc. Petr Slabý, tel.: 721934374; email: slaby@fsv.cvut.cz

 MAPY:

Riziková_mapa_bezpečných_křižovatek_2005_2008 (__)

Riziková_mapa_následků_nehod_a_obcí_a_měst_2005_2008 (__)

Riziková_mapa_relativní_nehodovosti_obcí_a_měst_2005_2008 (__)

Riziková_mapa_socio_ekonomických_ztrát_na průtazích _obcí_a_měst (__)

Riziková_mapa_ukazatele_hustoty_nehod_rok_2005 (__)

Riziková_mapa_ukazatele_hustoty_nehod_rok_2006 (__)

Riziková_mapa_ukazatele_hustoty_nehod_rok_2007 (__)