Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktualizaci Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje lze připomínkovat

19. 05. 2015

Veřejná doprava je jednou z priorit Libereckého kraje a dopravní plán definuje její cíle v příštích letech. Aktualizaci plánu zpracoval koordinátor veřejné dopravy, společnost KORID LK, spol. s r.o., který bude současně připravovat projednání a vypořádání připomínek.

„Rozhodli jsme, že stávající Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2012 - 2018, který obsahuje pouze popisnou část, je třeba doplnit o analýzu území, standardy dopravní obslužnosti i koncepci rozvoje a způsobu financování integrované dopravy,“ vysvětluje Vladimír Mastník, krajský radní pro dopravu.

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní
a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Plán dopravní obslužnosti území (dále PDOU) se pořizuje na dobu nejméně 5 let
a obsahuje zejména:
1. Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
2. 
Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace.
3. 
Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv.
4. 
Harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Společnost KORID LK přijímá k tomuto koncepčnímu materiálu náměty a připomínky, které pomohou k jeho zkvalitnění. Ty je možné zasílat do 17. července 2015. Dokument včetně příloh veřejnost najde na webových stránkách http://www.korid.cz/stranky/20:dopravni-planovani.html.

Návrh aktualizace PDOU je připraven k projednání v několika krocích.
1.  Dopravní svaz – červen 2015.
2.  Odbory KÚLK, výbory Zastupitelstva LK – květen 2015.
3.  SOLK a obce – 9. 6., 10. 6., 11. 6. 2015.
4.  Odborné posouzení dvou nezávislých institucí.
5.  Členové Rady a Zastupitelstva LK 23. 6. 2015 – workshop pro členy ZK před jednáním ZK.

„Termíny jednotlivých projednání byly stanoveny tak, aby připomínky mohly být uplatněny do poloviny července. Na přelomu července a srpna bude provedeno vypořádání připomínek, v září kompletace dokumentu a v průběhu měsíce října předložíme výsledný dokument ke schválení orgánům kraje,“ informuje o postupu  jednatelka společnosti KORID LK Stanislava Jakešová.

Struktura a cíle Plánu dopravní obslužnosti

Kapitola

Cíle kapitoly

1 Analýza oblastí Libereckého kraje

Analýza Libereckého kraje z pohledu demografie, rozložení škol, úřadů, trhu práce, turistiky atp.

2 Analýza veřejné dopravy v LK

Analýza současného stavu vedení linek a tarifu IDOL včetně SWOT analýz

3 Analýza přepravních potřeb

Analýza apriorní a aposteriorní poptávky

4 Infrastruktura v LK

Analýza současného stavu infrastruktury vč. plánů na její rozvoj ve vztahu k dopadu na veřejnou dopravu

5 Smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty

Současný stav smluvních ujednání

6 Standardy dopravní obslužnosti

Návrh standardů dopravní obslužnosti zaměřených na oblasti dostupnosti veřejné dopravy (docházková vzdálenost, rozsah dopravy) a její kvality

7 Popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepce dopravy v LK

Návrh koncepce dopravní obslužnosti (linkové vedení, garantovaná spojení)

8 Informace a systémy veřejné dopravy

Možnosti rozvoje veřejné dopravy (včetně technologického) a její propagace

9 Ekonomické zajištění veřejných služeb

Finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a identifikace zdrojů k jejímu pokrytí

10 Revize cílů PDOÚ

Revize cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

 

„Pro tvorbu akutalizace plánu dopravní obslužnosti byl výchozí rozbor statistických ukazatelů Libereckého kraje, rozbor stávajícího zajištění dopravní obslužnosti kraje, zvážení možností financování doprovodných potřebných projektů, jako infrastruktura, dispečink, modernizace odbavovacího zařízení, Public relations veřejné dopravy, a dále navržení financování celého rozsahu dopravní obslužnosti tak, aby hodnoty „cena, výkon“ byly v rovnováze,“ upřesňuje Stanislava Jakešová.

Charakteristické statistické ukazatele Libereckého kraje

Ukazatel

Měrná jednotka

Období

Hodnota ukazatele

Meziroční růst (pokles) v %

Počet obyvatel

Počet

31.12.2014

438 851

+0,1

Regionální HDP

mil. Kč

rok 2013

132 939

-1,8

Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele

rok 2012

78 952

+10,2

Disponibilní důchod domácností na obyvatele

rok 2013

180 755

-1,6

Průměrná mzda

2014

23 730

+3,0

Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)

%

k 28.02.2015

7,65

-0,13

Obecná míra nezaměstnanosti

%

3.čtvrtletí 2014

6,7

-0,7

Počet ekonomických subjektů

 

k 31.12.2014

115 262

+0,7

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních

 

2014

700 144

-7,0

Zdroj: ČSÚ

Plán dopravní obslužnosti území uvádí pokles produktivního počtu obyvatel, stárnutí populace, pokles turistických návštěvníků kraje, nerovnoměrně rozloženou nezaměstnanost, ale i zvyšování mezd. Vliv dominatního automobilového průmyslu se řadí do neutrální skupiny a dopad rušení školských zařízení nepochybně přináší nárůst dopravní obslužnosti.

„Při hodnocení standardů a nadstandartů bylo zjištěno, že 39 obcí Libereckého kraje nedosáhne na definici standardů dopravní obslužnosti v území. Na druhé straně se ukázalo, že 32 měst a obcí, má prokazatelně nadstandartní dopravní obslužnost,“ doplňuje Stanislava Jakešová.

Podle ní je v aktualizaci plánu navrženo více možností pro pravidelné dojíždění za prací do vzdálenějších cílů, spojení objednávky zaměstnavatelů, kraje a obcí nebo zajištění dopravy menších počtů dětí do škol. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad