Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj přeloží silnice II/592 v Chrastavě z centra k řece Jeřici

28. 05. 2014

Předmětem stavby III. etapy akce v Chrastavě je přeložení průjezdního úseku silnice II/592 z centra Chrastavy do nové polohy podél řeky Jeřice. Dne 3. června od 10:30 hodin se na místě uskuteční slavnostní zahájení stavby za účasti hejtmana Libereckého kraje.

Rada kraje již schválila na svém zasedání finanční prostředky na předfinancování akce tak aby mohla být zahájena.  Výše dotace 100 % uznatelných nákladů. Cena stavebních prací 29.994.117 Kč bez DPH, tzn. 36.292.882 Kč včetně DPH. 

Viz také http://www.youtube.com/watch?v=I-Dpd-iYHgE

 

Touto III. etapou dojde k dokončení přeložky silnice II/592 z centra města. Trasa začíná v křižovatce ulic Pobřežní a Vítkovská. Komunikace je navržená jako obousměrná dvoupruhová s chodníky. Celková délka přeložky je cca 477 metrů. Navržené technické řešení komunikace předpokládá zajištění odpovídající volné šířky komunikace (včetně příslušného rozšíření ve směrovém oblouku),a z tohoto důvodu je nutný zásah do stávajících objektů (demolice) a do záboru soukromých pozemků, což si mj. vyžádá nové oplocení. Realizovaný objekt protihlukové clony bude zároveň plnit i funkci oplocení, aby sousedící zástavba byla odpovídajícím způsobem chráněna proti hluku z dopravy.

V rámci stavby jsou upraveny i dotčené křižovatky včetně řešení bezpečných přechodů pro chodce. Trasa III. etapy je z převážné části situována do míst nynějších soukromých zahrad podél řeky Jeřice a bude postavena u nové nábřežní zdi. Stávající zeď je pro takovéto řešení v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, proto je v rámci PD navržena její kompletní obnova.

Přeložka silnice II/592 - III. etapa je navržena v parametrech místní komunikace, přičemž její realizací dojde k významnému zvýšení bezpečnosti v daném prostoru. Celé navrhované řešení je vedeno snahou o zpřehlednění dotčeného úseku, zejména ve vztahu k pohybu chodců. V celé délce trasy bude postaven chodník.

Součástí stavby je jeden mostní objekt pro překonání trasy nové komunikace nad korytem řeky Jeřice. Nová lávka pro pěší nahradí stávající provizorní konstrukci, instalovanou po povodních a pro pěší tak výrazným způsobem zjednoduší přístup do centra města.

Součástí stavby jsou též vyvolané přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy včetně náhradní výsadby a nové dopravního značení.

Program: ROP NUTS II Severovýchod, zhotovitel Metrostav, doba stavby 14 měsíců, dokončení 7/2015.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588