Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

Časový plán

ROK 2014

 MAPA PROCESU VÝZVY 6.2_2014 - informace k vyhlášené výzvě najdete v horním odstavci

Pro připravené výzvy dotačního fondu č.6 Programu resortu doprava byla usnesením č. 169/14/ZKze dne 3.6.2014 přidělena do rozpočtu kraje resortu dopravy pro rok 2014 v kapitole 926 – Dotační  fond rozpočtu kraje celková částka 500.000  Kč.

Celkem bude rozdělována v Podprogramu č. 6.2 - zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích finanční částka ve výši 504.000 Kč (4.000 Kč je nevyčerpaná částka z předchozích období)

Na 6. zasedání zastupitelstva LK dne 24.6.2014 bylo usnesením č. 256/14/ZK schváleno:

vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.2 – zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,a to maximálně do výše alokace finančních prostředků schválených změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 120/14.

V TUTO CHVÍLI PROBÍHÁ HODNOCENÍ A NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ PODPORY

 kontaktní osoba: Ing. Iveta Moravcová, odbor dopravy, 485226589, 739541616, iveta.moravcova@kraj-lbc.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z výzvy podprogramu 6.3 Zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích v roce 2013 byly vzhledem k nevyčerpané alokaci podpořeny projekty ze zásobníku projektů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZE DNE 25.6.2013 O POSKYTNUTÍ DOTACÍ VYBRANÝM PŘÍJEMCŮM NA VYBRANÉ PROJEKTY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBECNÉ INFORMACE

Dotační fond fond Libereckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK, ze dne 26. 2. 2013. Resortně příslušné odbory Libereckého kraje jsou správci jednotlivých programů Dotačního fondu Libereckého kraje.

Resort dopravy - odbor dopravy bude administrovat dotační program fondu – Program resortu doprava, označený číslem 6, jako věcně příslušný odbor krajského úřadu v souladu se statutem fondu a se zaměřením na aktuální podporované cíle v dopravě.

PROGRAM RESORTU DOPRAVY číslo 6

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

Program resortu doprava

Správce programu

Odbor dopravy

Počet podprogramů v rámci programu

5

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a podpora rozvoje cyklodopravy. Vytvoření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury, zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, posílení vzdělávání a osvěty k podpoře zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a k podpoře cyklistiky.

Předmět podpory

6.1. PODPROGRAM - Rozvoj cyklistické dopravy.

Podpora výstavby a údržby stezek pro cyklisty a cyklistických tras vč. staveb – dopravně bezpečnostní funkce cyklistiky.

6.2. PODPROGRAM – Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Podpora opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích (drobné stavební úpravy, dopravní značení).

6.3. PODPROGRAM – Podpora projektové přípravy.

Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek a staveb, cyklistických pruhů ve stávajícím dopravním prostoru – dopravně bezpečnostní funkce cyklistiky.

Podpora projektové přípravy  k realizaci opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích.

6.4. PODPROGRAM – Výchova a vzdělávací programy.

Podpora zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky v rámci pořádání soutěží, besed, kursů, výstav a prezentací, propagačních akcí.

6.5. PODPROGRAM – Rekonstrukce místních komunikací.

Podpora údržby místních komunikací  prioritně z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Forma podpory

Účelová dotace investičního, neinvestičního nebo investičního a neinvestičního charakteru.

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Hodnotící orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Schvalující orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Kontaktní osoba

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Další informace

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

 

 Z hlediska věcného zaměření poskytování finanční podpory se dotační program resortu doprava č.6 dále dělí na 5 podprogramů :

 • 6.1 podprogram rozvoje cyklistické dopravy,
 • 6.2 podprogram zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • 6.3 podprogram podpory projektové přípravy,
 • 6.4 podprogram výchovy a vzdělávacích programů,
 • 6.5 podprogram rekonstrukce místních komunikací.

 Na 3. zasedání zastupitelstva LK dne 26.3.2013 bylo usnesením č. 88/13/ZK schváleno:

 • vyhlášení a podmínky programu Dotačního fondu Libereckého kraje č. 6 - „Program resortu doprava“,
 •  vyhlášení a podmínky podprogramu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy v rámci Programu resortu dopravy,
 • vyhlášení a podmínky podprogramu 6.2 – zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci Programu resortu dopravy,
 • vyhlášení a podmínky podprogramu 6.3 – podpora projektové přípravy v rámci Programu resortu dopravy,
 • vyhlášení a podmínky podprogramu 6.4 – výchova a vzdělávací programy v rámci Programu resortu dopravy,
 • vyhlášení a podmínky podprogramu 6.5 – rekonstrukce místních komunikací v rámci Programu resortu dopravy,
 •  vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy,
 •  vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.2 – zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích,

---------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013 - shrnutí

Základní informace, podrobnosti najdete vždy u příslušné výzvy - viz 1. odstavec této stránky.

Pro připravené výzvy dotačního fondu č.6 Programu resortu doprava byla usnesením č. 409/13/mRK ze dne 11.3.2013 přidělena do rozpočtu kraje resortu dopravy pro rok 2013 v kapitole 926 – Dotační  fond rozpočtu kraje celková částka 2,95 miliónů Kč.

Podprogram č. 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy – 2 mil. Kč

Podprogram č. 6.2 - zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – 0,95 mil. Kč

Na 7. zasedání zastupitelstva LK dne 27.8.2013 bylo usnesením č. 327/13/ZK schváleno:

  vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.3– podpora projektové činnosti,

 •  vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.4 – výchova  a vzdělávací programy,

 a alokovány finanční částky

Podprogram č. 6.3 – podpora projektové činnosti– 1 mil. Kč

Podprogram č. 6.4 - výchova a vzdělávací programy – 0,45 mil.

Usnesením č. 471/13/Zk ze dne 26.11.2013 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací z rozpočtu LK v rámci Dotačního fondu.

kontaktní osoba: Ing. Iveta Moravcová, odbor dopravy, 485226589, 739541616, iveta.moravcova@kraj-lbc.cz