Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

ROK 2013

Výzva byla ukončena 23.4.2013. 

PODPOŘENÉ PROJEKTY: USNESENÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 255/13/ZK ZE DNE 25.6.2013 O POSKYTNUTÍ DOTACÍ VYBRANÝM PŘÍJEMCŮM NA VYBRANÉ PROJEKTY

Název podprogramu č. 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

6.1

Název podprogramu

Rozvoj cyklistické dopravy.

Správce podprogramu

odbor dopravy

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Vytvoření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury a zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu. Podpora rozvoje cyklodopravy - podpora výstavby a údržby stezek pro cyklisty a cyklistických tras vč. staveb – dopravně bezpečnostní funkce cyklistiky.

Předmět podpory

Rozvoj cyklistické dopravy.

Podpora výstavby a údržby stezek pro cyklisty a cyklistických tras vč. staveb – dopravně bezpečnostní funkce cyklistiky.

Forma podpory

Účelová dotace investičního, neinvestičního nebo investičního a neinvestičního charakteru.

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti s podílem obcí a kraje, podnikatelské subjekty a fyzické osoby nepodnikající, nestátní neziskové organizace.

Sídlo žadatele nemusí být na území Libereckého kraje, ale projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace musí být přínosem pro kraj.

Hodnotící orgán kraje

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Iveta Moravcová

Další informace

 

ROK 2013

INFORMACE z realizace:

Pro připravené výzvy dotačního fondu č.6 Programu resortu doprava byla usnesením č. 409/13/mRK ze dne 11.3.2013 přidělena do rozpočtu kraje resortu dopravy pro rok 2013 v kapitole 926 – Dotační  fond rozpočtu kraje celková částka 2,95 miliónů Kč.

Podprogram č. 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy – 2 mil. Kč.

 Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2013 (__), který je dostupný na webových stránkách LK. Pro otevření a vyplnění formuláře je nutná instalace programu 602_XML_filer - aplikace ke stažení  ZDE .Žádost o dotaci se podává elektronicky i písemně do 23.4.2013 do 14ti hodin - více info přímo ve výzvě.

Žádosti, které budou neúplné, budou chybět povinné přílohy, nebudou podány elektronicky a zároveň písemně, nebo budou dodány po termínu uzávěrky výzvy, budou z hodnocení vyloučeny.

VÝZVA, PODPROGRAM ROZVOJ CYKLODOPRAVY - 6.1 (__)

MAPA PROCESU PODPROGRAMU 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY (__)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI (__)