EN DE CZ

Doprava v Libereckém kraji


Vážení přátelé,

právě jste otevřeli aktualizované znění multimediální podoby publikace "Doprava v Libereckém kraji". Uvedený dokument je souhrnem poznatků v oblasti působnosti resortu dopravy Libereckého kraje. Soustřeďuje všechny dostupné a na sobě závislé informace pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni kraje, dále pak zhodnocuje soustředěné informace a podává přehled cílů a záměrů. Jedná se o extrakt z celé řady jednotlivých analytických i koncepčních dokumentů, které schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje a které vždy procházely i obsažným připomínkováním odborné veřejnosti.

V oblasti praktického naplňování cílů dopravní politiky Libereckého kraje se již v prvních 10 letech jeho fungování podařilo mnohé dosáhnout. Celkový stav povrchů silnic II. a III. třídy se oproti předcházejícím obdobím zlepšil. Úkolem Libereckého kraje v oblasti silničního hospodářství pro následující období bude především příprava konkrétních projektů a realizace rekonstrukcí silničních úseků a mostů na krajských silnicích, které budou financovány jednak z úvěru schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje a za pomoci „evropských“ peněz na konci plánovacího období 2007 - 2013. Jako prvořadý úkol však vidím nezbytnost oprav silnic, které byly zničeny povodní v srpnu letošního roku.

Cílem veškerých činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu je snížení vážných následků dopravních nehod. Pokračování současného sestupného trendu lze docílit pouze koordinovaným přístupem v oblasti represe i prevence. Nutné je zapojení všech zainteresovaných subjektů, a to jak z veřejné správy, tak i z oblasti podnikatelských subjektů v dopravě, nevládních organizací a občanských sdružení, ale i podpora široké veřejnosti celému projektu.

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti všech obcí kraje je základní podmínkou pro život v jakémkoliv prostředí, neboť umožňuje rozvíjet nejrůznější lidské činnosti mimo působnost bydliště. Funkční systém dopravní obslužnosti kraje nastoupil jasný postup směrem k optimalizaci. Partnerství kraje a obcí může být v této oblasti vzorem pro ostatní resorty.

Dopravní politika Libereckého kraje by měla směřovat k naplňování navržených aktivit pro jednotlivé oblasti dopravy dle dílčích dokumentů. Podporou dopravní politiky Libereckého kraje je programové prohlášení v oblasti dopravy pro období 2008 – 2012, které bylo vyhlášeno v roce mého nástupu do funkce náměstka hejtmana pro resort dopravy.

Děkuji členům Zastupitelstva Libereckého kraje za podporu dopravní politiky a orgánům veřejné správy za poskytnutí podkladů a spolupráci při přípravě dokumentu.


Martin Sepp
náměstek hejtmana pro resort dopravy
Charta Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích